InformatieBel: 076 514 3175Lid Raad van Toezicht (zorgsector)

Onze opdrachtgever is een holding waarbinnen zelfstandige stichtingen hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Deze holding dateert uit 2006 en omvat 3 Stichtingen. Binnen de 3 stichtingen wordt een diverse pakket aan zorg geboden. Door samenwerking worden de krachten gebundeld om voor uiterst kwetsbare doelgroepen grenzen te overbruggen en de maatschappelijke middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Veiligheid en behandeling zijn leidend binnen alle onderdelen.  onze opdrachtgever kent vele partners in de keten zoals wijkteams, gemeenten en ministeries, politie, collega-instellingen, onderwijs en veiligheidshuizen en werkt in het kader van onderzoek en kennisontwikkeling nauw samen met Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. 

Locatie

Regio Zuid Nederland.

Vacature

Namens onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht met een achtergrond in de Human Resources Management en de Zorg. Kandidaat moet innovatief, marktgericht en in staat om nadrukkelijk als klankbord te fungeren voor de leden van de Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Vanwege het aanstaand vertrek van een van de leden, is de Raad van Toezicht thans op zoek naar een nieuwe toezichthouder.  De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de bestuurders en de algemene gang van zaken binnen de stichtingen en haar dochterstichtingen. 

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht heeft de volgende kerntaken: 

 • Toezicht en controle op het bestuur van de instelling 
 • Toetsing van de besluitvorming 
 • Het werkgeverschap van de bestuurders 
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van (klankbordfunctie) naar de bestuurders

 

Naast haar kerntaken zal de Raad van Toezicht vanuit een vertrouwensbasis de Raad van Bestuur terzijde staan als klankbord. Tot de rol van de Raad van Toezicht behoort denken vanuit de verschillende domeinen waarin CONRISQ Groep actief is. Hiervoor is betrokkenheid op deze domeinen bij de toezichthouders noodzakelijk. Elke toezichthouder moet affiniteit hebben met en voldoende kennis hebben van de core business van de CONRISQ Groep. 

In samenstelling is de Raad van Toezicht een multidisciplinair team. De Raad van Toezicht is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de raad is een "high level" generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van onze opdrachtgever als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel. 

Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Onder normale omstandigheden zijn er zes bijeenkomsten van de Raad per jaar plus in ieder geval twee heidagen. Daarnaast wordt er van de leden deelname aan een of meerdere commissies verwacht. 

Het toezichthouderschap heeft de laatste jaren ontwikkeling doorgemaakt. De nieuwe toezichthouder wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. Hij/zij dient eventueel bereid te zijn zichzelf te willen scholen.

Functie eisen
 • Academisch werk- en denkniveau 
 • Uit een andere sector afkomstig mag, maar dan moet er affiniteit zijn met de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg en bereidheid zich in te werken in deze materie 
 • Strategische, bedrijfskundige oriëntatie 
 • Bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie met complexe besluitvorming, opgedaan in grote (complexe) organisaties met een of meerdere toezichthouders. 
 • Voldoende inzicht in taak - en rolverdeling tussen Raad van Toezicht en bestuurders; bekendheid met de issues van Corporate Governance. 
 • Gevoel voor de verhoudingen tussen medezeggenschap ondernemingsraad en cliëntenraad, bestuur en toezicht 
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand 
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen 
 • Werken vanuit een dienende houding en met vertrouwen naar elkaar 
 • Politiek - bestuurlijke sensitiviteit 
 • Aanspreekbaar zijn als toezichthouder 
 • Maatschappelijke betrokkenheid 
 • Bekendheid met de regio is een pre 
 • Van onbesproken gedrag 
 • Innovatief en marktgericht 

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken: 

 • Een dienende houding en werken vanuit vertrouwen 
 • Integer 
 • Onafhankelijk 
 • Verantwoordelijk 
 • Risicoanalyses kunnen maken vanuit totaliteit en samenhang 
 • Collegiaal en teamgericht 
 • Zelfkennis en zelfreflectie 
 • De moed hebben om tegengeluid te geven 
 • Invoelingsvermogen, organisatiesensitiviteit 
 • Relativeringsvermogen 
Arbeidsvoorwaarden

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt € 9.000,= op jaarbasis.

Sollicitatieprocedure
Helaas deze vacature is reeds vervuld.
Overig

Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken. Eerste gesprekken staan gepland voor medio maart.
Copyright © Raadgevers Recruitment  |  Raadgevers Recruitment & Raadgevers Adviesgroep is een onderdeel van Capital Beheer BV  |  All Rights Reserved